SÄKERHET PÅ VÄG

Säkerhet På Väg

Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där staten genom vägverket är väghållare, och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor mera allmänt (trafiksäkerhetsdelen från TS och miljöutbildningen).

Hjälp På Väg

Efter kursen skall personalen äga ökad förståelse och acceptans av Vägverkets sektoransvar för trafiksäkerhet och därmed kunna bidra till en bättre transportkvalitet och att Vägverkets mål kan uppnås.

Miljö

Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Vägverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning, krav i upphandlingen och hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete. Deltagarna ska efter genomgången kurs vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt mot ett miljöanpassat sätt att driva verksamheten.