ADR

Ring 060-618525 för mer info. och anmälan.

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats från utbildningen med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdar ADR-intyg.

MSB ger dock inte förarutbildning i egen regi utan den ges av externa utbildningsorganisationer, så kallade ADR-utbildare, som har fått MSB:s godkännande och tillstånd att bedriva förarutbildning enligt bestämmelserna i ADR-S. Även examinationen genomförs av dessa.

Enligt bestämmelserna i ADR-S måste förare ha giltigt ADR-intyg vid transport av:

 • farligt gods som styckegods,
 • explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 • radioaktiva ämnen i klass 7,
 • farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, och
 • farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter. ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förlänga giltighetstiden måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan ADR-intyget blir ogiltigt.

Undantag och lättnader

När farligt gods transporteras enligt vissa undantag och lättnader, exv. värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ADR-intyg. Däremot kan krav på annan utbildning finnas, exempelvis måste kraven på övrig utbildning uppfyllas om värdeberäknad mängd tillämpas. I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas.

Förarutbildning-ADR

Förarutbildning består av en grundkurs som kompletteras med specialkurser för att få behörighet att transportera explosiva ämnen och föremål i klass 1, radioaktiva ämnen i klass 7, samt tankar. I all utbildning ingår individuella praktiska övningar.
Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som eleven har behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen i såväl grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, som repetitionsutbildningar.

Grundkurs

Vid transport av farligt gods måste föraren genomgå en grundläggande utbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen. En grundkurs består av 18 lektioner.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera

 1. explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 2. radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 3. farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter. En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera. En specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat. Repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB. Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

Individuella praktiska övningar

I grundkurserna, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningarna ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Utbildningstid

Beroende på vilka kurser som eleven är i behov av gäller följande utbildningstider:

 • Grundkurs med web: två dagar
 • Klass 1: en dag
 • Klass 7: en dag
 • Tank: två dagar
 • Repetitionsutbildning: två till tre dagar beroende på behörighet

Övrig ADR

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför. I föreskrifterna benämns utbildningen för Övrig utbildning och kallas populärt för ”1.3-utbildning”.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de arbetar med och vilka regler som är tillämpliga.

Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

Övrig utbildning, eller 1.3-utbildning, ska enligt föreskrifterna bestå av

 1. allmän utbildning,
 2. funktionsspecifik utbildning,
 3. säkerhetsutbildning, och i förekommande fall
 4. utbildning om klass 7.