INFORMATION

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes, den 1 januari 2008, en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket.

Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss.
Sedan den 10 september 2009 tillämpas motsvarande krav för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE

Avsikten med direktivet

Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att göra det lättare att rekrytera förare i framtiden. Utbildningarna ger kompetens som leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs. Det långsiktiga målet med den nya lagen är att säkerställa att förare som kör persontransporter och godstransporter har de kunskaper som krävs för att få utöva yrket. Samhällsutvecklingen med nya krav och nya bestämmelser gör att förutsättningarna för yrket ständigt förändras. Fortbildningen ska ge en uppdatering av de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket. Fortbildningen är också en förutsättning för att yrket följer med sin tid.

Grundutbildning YKB

Lagen infördes 1 Januari 2008. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år.

Det som gäller för dig som inte har behörigheten C/CE, D/DE är följande:

Du ska gå en grundläggande utbildning på 280 timmar och sedan göra ett godkänt teoretiskt prov för att få ett yrkeskompetensbevis. En förkortad grundläggande utbildning på 140 timmar finns. Den kan väljas av dig som är 23 år och äldre och vill bli yrkesförare av buss, eller av dig som är 21 år och äldre och vill bli yrkesförare av lastbil.

Fortbildning YKB

Alla förare ska gå en fortbildning. I Sverige ska de som omfattas av hävdvunna rättigheter gå fortbildningen inom sju år efter det att lagen börjat tillämpas. Därefter ska fortbildningen genomföras vart femte år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och anordnas av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Hävdvunna rättigheter i den nya lagen finns en övergångsregel som kallas hävdvunna rättigheter. Den innebär att förare som innehar körkorts- behörigheten C, CE, D och DE före lagens inträdande inte behöver genomgå grundläggande utbildning och avlägga prov. Datumen för utfärdande framgår på körkortets baksida.

Undantag

Den nya lagen om yrkeskompetens omfattar betydligt fler transporter än den tidigare. I den nya lagen undantas i princip bara förare av fordon som används av försvaret, räddningstjänsten och polisen, samt förare av fordon som används för eget bruk utan förvärvssyfte.

Lagen trädde i kraft 1 januari 2008 och bestämmelserna tillämpas från och med:

  • 10 september 2008 för förare av buss i yrkestrafik
  • 10 september 2009 för förare av tung lastbil i yrkestrafik.

Viktiga kom ihåg

  • Företag som har yrkesförare anställda eller som anlitar yrkesförare har ansvar för att sätta sig in i vad den nya lagen innebär.
  • Företagen bör informera sina anställda om vad de nya bestämmelserna innebär och se till att förarna går de fortbildningar som krävs.
  • Ett företag som anlitar en förare som inte har rätt att utföra godstransporter eller persontransporter kan dömas till böter.